fbpx
Predškolski uzrast

Učenje čitanja i pisanja – šta treba znati pre toga?

Predčitačke i predpisačke veštine  

Veštine čitanja i pisanja se vezuju za polazak u školu, ali kako bi se one nesmetano razvijale potrebno je posedovati određena znanja i veštine i u predškolskom periodu, tj. predčitačke i predpisačke sposobnosti. Osnova za nesmetano usvajanje predveština čitanja i pisanja predstavlja uredan govornojezički razvoj, razvoj pažnje, pamćenja, vizuelne i auditivne percepcije i razvijanje fine motorike.

Koje veštine dete treba da savlada pre nego što nauči da čita i piše? 

Na osnovu razvijenosti (tj. nerazvijenosti) ovih veština u određenom uzrastu mogli  bi prepoznati decu koja će kasnije imati poteškoće u usvajanju čitanja i pisanja. 

Pre nego što nauči da čita, dete treba da…

Predčitačke sposobnosti podrazumevaju osetljivost za karakteristike pisanog jezika koje dete usvaja, kao i sve drugo, igrajući se i postupno.

Do 3. godine dete postaje svesno da neko čita ili piše,  i pokušava samo da radi isto. Gledajući u pisani sadržaj i slušajući nas dok čitamo dete shvata da iz čitanja proizilazi poruka. Do 5. godine dete postaje svesno razlika i sličnosti u pojedinim slovima, shvata da se piše s leva na desno, da čitamo odozgo-nadole…

Do 6. godine se razvija fonološka svesnost kao sposobnost rastavljanja reči na glasove i sastavljanja glasova u reči, povezivanje određenog glasa sa slovom (fonemu i grafemu), sposobnost da se govorna reč kao zvučni segment poveže sa odgovarajućom pisanom reči. Fonološka svesnost ukazuje da dete shvata da se reč sastoji od manjih segmenata kao što su foneme i slogovi. 

Rani pokazatelji fonoloških sposobnosti kod dece:

 • Prepoznavanje i slaganje rime (oko treće godine),
 • Slogovno raščlanjivanje reči (između četvrte i pete godine),
 • Prepoznavanje prvog glasa u reči (5 i više godina),
 • Rastavljanje reči na glasove – analiza glasova (6 godina),
 • Sastavljanje glasova u reči – sinteza glasova,
 • Povezivanje glasa sa slovom (6,5 godina),
 • Stvaranje novih reči manipulacijom glasova u rečima (dodavanje, oduzimanje ili premeštanje glasova). 

Preduslovi za pravilan razvoj  predčitackih i predpisačkih sposobnosti su:

 • Uredan govorno-jezički razvoj,
 • Dobro razumevanje govora, onoga što samo govori i govora drugih,
 • Razumevanje sadržaja priče i prepričavanje iste,
 • Uredna artikulacija svih  glasova do 6. godine,
 • Uredna gramatička struktura rečenice,
 • Uočavanje i pravljenje rime,
 • Lako učenje i produkovanje pesmica, priča, slika i događaja,
 • Uredna pažnja, koncentracija i pamćenje,
 • Uredan razvoj motorike.

Čitanje je vrlo složena veština koja podrazumeva razumevanje pisane poruke i uslovljeno je razvojem govorno-jezičkih, vidnih, slušnih, saznajnih sposobnosti.

Pisanje  je najsloženija veština koja zahteva udruženu pažnju, memoriju, motorne i jezičke veštine.

Pomoć u pripremi za čitanje i pisanje u predškolskom uzrastu

 • Kao roditelji bi trebalo vašem predškolcu obezbediti podsticajnu sredinu, okružiti ga mnoštvom  raznovrsnog sadržaja kao i životnih situacija. Iskoristiti svaku priliku za razgovor sa detetom, objašnjavati i davati odgovor na svako dečije pitanje (ma koliko ga ono puta ponovilo). Upotrebljavati jasan govor, izbegavati tepanje i u najmlađem uzrastu,
 • Zajedno stvarajte naviku da čitate, prelistavate slikovnice u početku, pokazivanjem i razumevanjem nacrtanog sadržaja, a potom čitate priče kako dete bude raslo, prepričavate ih, podstičite odgovore raznim pitanjima.
 • Tako ćete formirati i pravilnu strukturu rečenice kao i bogatiti rečnik deteta.

Govorno-jezičke igre koje možete primenjivati i kod kuće:

 • Tražimo reči koje slično zvuče, tačnije rimuju se(tamasama, mostgost);
 • Na slovo, na slovo (setimo se ove igre koju smo i mi igrali kao deca);
 • Koje je prvo slovo u reči;
 • Koje je poslednje slovo u reči;
 • Pljeskamo ručicama onoliko puta koliko ima slogova u reči(1,2,3 – MARAMA);
 • Koju reč čuješ kada kažem M-I-Š?
 • Koja su slova u reči TATA?

Priprema za pisanje u predškolskom uzrastu

Za razvoj veštine pisanja je bitan razvoj grafomotorike kao sposobnosti držanja olovke i pravilnog pisanja, kao i razvoj fine motorike mišića šake i prstiju. Znači, što više igara gde su zauzete detetove ručice i prstići (mesite, seckajte, slažite, gnječite, presipajte, pravite….).

Kao roditelji, možemo uraditi mnogo za razvoj svoje dece. Pomoći ćete im time što ih stimulišete, ali i jednostavno, volite ih i pratite osećaj. Tako ćete učiniti najbolje za njih. 

Ako mislite da vaše dete nema dovoljno razvijene predčitačke i predpisačke sposobnosti, ili vam treba savet kako ih dodatno stimulisati, obratite se stručnom licu koji ce izvršiti procenu i dati stručno mišljenje. 

Marija Ranisav, diplomirani defektolog – logoped

Edukativni centar “Prve reči”

Stručni saradnik portala Demetra

Sva pitanja joj možete postaviti na: logoped@demetra.rs

Dosadašnja pitanja i odgovore naših čitalaca možete pročitati ovde: Pitajte logopeda

Pročitajte još:

 

Related Articles

Back to top button